Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 

1.Rekisterinpitäjä

Turun Urheiluliitto

Voimistelu-ja liikuntajaosto

SuperTreenit

Linnankatu 36

20100 TURKU

supertreenit@turunurheiluliitto.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Turun Urheiluliitto

Voimistelu-ja liikuntajaosto

SuperTreenit/ Krista Arponen

Siutlankatu 1

20380 Turku

supertreenit@turunurheiluliitto.fi

 

3. Rekisterin nimi

SuperTreenien asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tapahtuman ilmoittautumisten hallinta, tarvittavat yhteydenotot ja laskutus, tapahtuman tarjonnan kehittäminen, tapahtuman markkinointi mm. esitteen postitus ja sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen postitus.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu rekisterinpitäjän järjestämiin tapahtumiin osallis­tujista tai muista markkinointiluvan antaneista. Tallennettavia tietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymävuosi sekä  tapahtumien ilmoittautumista koskevat muut tiedot mm. tuntitoiveet.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat ja hyväksymät tiedot ilmoittautumislomakkeella SuperTreeneihin tai sen oheistapahtumiin, pyynnöt rekisteriin liittymisestä sekä tietojenkeruu tapahtumassa.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Uutiskirjeen vastaanottamiseen luvan antaneiden sähköpostiosoite luovutetaan SuperTreenien yhteystyökumppaneille. Muita tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jos rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus ja reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tapahtumassa kerättävien lomakkeiden tiedot kirjataan SuperTreenien asiakasrekisteriin ja hävitetään sen jälkeen.

Ilmoittautumislomakkeet sijaitsevat SporttiSaitin palvelimella. Ilmoittautumisen jälkeen tiedot siirretään emailerissa sijaitsevaan asiakasrekisteriin. Rekisteri sijaitsee emaileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allaolevaan osoitteeseen tai sähköpostilla rekisteriin kirjatusta sähköpostiosoitteesta. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet.html).

Tarkastuspyyntö osoitetaan kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet.html).

Korjauspyyntö osoitetaan kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.